• 021-64080078
  • EN
返回列表

Cas12a(Cpf1)核酸酶

Cpf1(现更名为Cas12a)在几个重要的方面中不同于先前描述的Cas9:1,Cpf1只需要单个RNA,且体积更小更易被递送至细胞和组织中;2,Cpf1切割产生粘端,更利用基因组精确编辑;3,Cpf1的切割位点远离识别位点,为多种编辑提供了可能;4,Cpf1识别的PAM与Cas9不同,因此提供了不同的编辑位点选择。因为反应需要添加crRNA,整个体系(包括Cas9酶)都必需不含任何核酸酶;而且,在反应中可以添加RNase Inhibitor。
产品来源
本产品由E. coli中表达、纯化后获得,不含任何核酸酶。
产品组成
Cpf1; 10× Cpf1 Reaction Buffer
储存条件
-20 °C
订购信息

名称 规格 货号 目录价
AsCpf1 100 pmol 32104-01 1,500
500 pmol 32104-02 6,300
1,000 pmol 32104-03 12,000
AsCpf1-NLS 100 pmol 32105-01 1,500
500 pmol 32105-02 6,300
1,000 pmol 32105-03 12,000
FnCpf1 100 pmol 32106-01 1,500
500 pmol 32106-02 6,300
1,000 pmol 32106-03 12,000
FnCpf1-NLS 100 pmol 32107-01 1,500
500 pmol 32107-02 6,300
1,000 pmol 32107-03 12,000
LbCpf1 100 pmol 32108-01 1,900
500 pmol 32108-02 9,000
1,000 pmol 32108-03 15,000
LbCpf1-NLS 100 pmol 32109-01 1,900
500 pmol 32109-02 9,000
1,000 pmol 32109-03 15,000
Lb5Cpf1 100 pmol 32110-01 1,900
500 pmol 32110-02 9,000
1,000 pmol 32110-03 15,000
BbCpf1 100 pmol 32111-01 1,900
BoCpf1 100 pmol 32112-01 1,900
HkCpf1 100 pmol 32113-01 1,900
OsCpf1 100 pmol 32114-01 1,900
TsCpf1 100 pmol 32115-01 1,900现在订购
产品资料下载